Wartość projektu

1 975 968,00 zł

Wkład funduszy europejskich

1 679 572,80 zł

Beneficjent

Kompass Consulting Buczkowski Maciej
ul. Rokietnicka 15 62-080
Tarnowo Podgórne

Cel projektu

Celem głównym projektu PRZEDSIĘBIORCY NA START! jest kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz promowanie postaw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy wśród 25 kobiet i 20 mężczyzn bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 r.ż., będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, poprzez diagnozę ich kompetencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz pomoc finansową i pomostową dla 39 nowo utworzonych firm na rzecz wspomagania ich rozwoju i trwałości, tym samym stanowiąc rozwiązanie problemu zawodowego grupy docelowej.


RODZAJE WSPARCIA, które otrzymają uczestnicy i uczestniczki:


dsfg

Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz indywidualny plan działania

Wezmą w niej udział wszyscy wyłonieni w fazie rekrutacji uczestnicy (45os.). Diagnozę przeprowadzi doradca zawodowy w ramach 2części: (1) wywiad nt. posiadanej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i potrzeb szkoleniowo-doradczych (1h/os.), (2) opracowanie indywidualnego planu działania - IPD (1h/os.).

Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:

bezpośrednie spotkania z psychologiem w wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb (średnio 3 godz./os.). Głównymi zadaniami psychologa będą m.in.: wzmacnianie postawy aktywnej i przedsiębiorczej uczestników, uświadamianie znaczenia aktywności zawodowej w kontekście samorozwoju, wspieranie ich poczucia własnej wartości i pewności siebie w nowej roli i na gruncie biznesowym, przełamywanie lęku przed porażką, budowanie wiary w trwałość przedsięwzięcia, motywowanie do realizacji ścieżki w projekcie zgodnie z założeniami IPD, pomoc w zaplanowaniu organizacji czasu pracy i niwelowaniu stresu.

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotację otrzyma 39 uczestników/czek. Kwota wypłaconej dotacji nie przekroczy 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na osobę tj. ok. 22 600, 00 zł. Otrzymanie dotacji będzie uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia jej zwrotu. Środki z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia firmy. Uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Każda osoba skorzysta z min. 1 z zaplanowanych form wsparcia:

• MODUŁ I: WSPARCIE FINANSOWE: wypłata comiesięcznych transzy w wysokości 1400 zł (nie więcej niż min. wynagrodzenie za pracę), umożliwiających pokrycie części niezbędnych opłat, związanych z prowadzeniem firmy, jak koszty administracyjne, składki ZUS, ubezpieczenie mienia. Podstawowe wsparcie finansowe będzie wypłacane do 6 m-cy od rejestracji działalności wszystkim przedsiębiorcom. O wsparcie przedłużone (o kolejne 6m-cy) będą mogły się ubiegać właścicieli firm w uzasadnionych przypadkach (np. w razie trudności w dalszym utrzymaniu biznesu). Będzie ono mogło być wypłacane na rzecz maks. połowy UP z dotacją (20 os.) do 12 m-ca od założenia działalności gospodarczej.

 

• MODUŁ II: WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE: 1.PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (PRAWNE, KSIĘGOWE): udzielane przez prawnika bądź doradcę z zakresu księgowości zależnie od potrzeb uczestnika/czki (średnio 3 porady/os.). Będzie polegało na rozwiązywaniu konkretnych trudności w prowadzeniu firmy poprzez analizę problemu, przyczyn i alternatyw, co pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań. Wsparcie będzie realizowane gł. w formie bezpośrednich spotkań. 2.SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA-KURSY: przewiduje się utworzenie 3 grup po 13os. Każda grupa weźmie udział w 2 szkoleniach. Dobór szkoleń dla każdego z uczestników/czek oraz szczegółowy zakres programowy zostanie doprecyzowany po etapie IPD i będzie spójny z diagnozą potrzeb. Wnioskodawca przewiduje, iż tematyka szkoleń będzie dotyczyła mi.in.: skutecznej sprzedaży, budowania marki, budowania zespołu i zarządzania. Przewiduje się że część zajęć będzie prowadzona metodą warsztatową. Efektem szkoleń będzie nabycie kompetencji potwierdzonych dokumentem.

 

• MODUŁ III: ASYSTENTURA-MENTORING: wsparcie mentora–praktyka w biznesie w początkowym okresie prowadzenia firmy (średnio 6 godz./os.), który pomoże uczestnikom odkryć swoje mocne strony, rozwinąć samoświadomość oraz ukierunkuje ją na rozwój i realizację własnych możliwości w obszarze prowadzonego biznesu, co przełoży się na nowoczesne podejście do prowadzenia firmy oraz pozwoli na dostrzeżenie i maksymalne wykorzystanie jej potencjału. Wsparcie w formie bezpośrednich spotkań, w uzasadnionych przypadkach możliwa realizacja np. w formie wideokonferencji.


PORADNICTWO BIZNESOWE:

zakłada spotkania z doradcą biznesowym - w uzasadnionych przypadkach realizacja np. w formie wideokonferencji, w średnim wymiarze 4 godz./os., z naciskiem na aktywną współpracę uczestnika/czki z doradcą.

Tematyka dotyczyć będzie m.in.: przygotowania biznesplanu, wniosków o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego, dopracowania pomysłu na biznes, wskazywania ryzyk wynikających z założeń biznesplanu, wypracowywania optymalnych rozwiązań, planowanie ścieżek rozwoju.SZKOLENIA ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE BIZNESPLANU:

będą realizowane w 3 grupach po 15os. i obejmą łącznie 4 dni szkoleniowe x 6 godz. Zaplanowano:

(1) szkolenie nt. przygotowania biznesplanu (1dzień), zakres tematyczny: konstruowanie i realizacja biznesplanu, analiza rynku, strategia marketingowa, założenia finansowe,

(2) szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości (3 dni), zakres tematyczny: działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, podstawy księgowości, przepisy podatkowe, źródła finansowania, reklama.

Szczegółowy zakres programowy zostanie doprecyzowany po etapie IPD i będzie spójny z diagnozą potrzeb uczestniczek.

Wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych, indywidualnego doradztwa i specjalistycznych szkoleń oraz mentoringu

Wsparcie pomostowe jest przeznaczone dla uczestników/czek, którzy uzyskali bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Udział we wsparciu pomostowym będzie zgodny z indywidualnymi potrzebami i będzie możliwy do 12 m-cy od zarejestrowania firmy.Kogo szukamy?

Grupą docelową projektu jest 45 osób fizycznych (25 kobiet i 20 mężczyzn), będących osobami bez zatrudnienia, bezrobotnymi (36 os.) lub biernymi zawodowo (9 os.), powyżej 29r.ż., zamieszkującymi w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Do projektu kwalifikowane będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w
projekcie ukończyły 30 r.ż. Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu. Wykluczeniu podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Uczestniczkami nie mogą być osoby, których sytuacja finansowa umożliwia założenie działalności gospodarczej bez wsparcia w ramach projektu.

Szczegółowy rozkład wskaźników:

Osoby bezrobotne powyżej 29 r.ż., w tym:

• Osoby powyżej 50 r.ż. – 3 osoby (1 kobieta, 2 mężczyzn)
• Osoby z niepełnosprawnościami – 3 osoby (1 kobieta, 2 mężczyzn)
• Osoby długotrwale bezrobotne – 6 osób (4 kobiety, 2 mężczyzn)
• Osoby o niskich kwalifikacjach – 15 osób (4 kobiety, 11 mężczyzn)
• Kobiety – 9 kobiet nienależących do powyższych grup


Osoby bierne zawodowo, powyżej 29 r.ż., w tym:

• Osoby powyżej 50 r.ż. – 1 osoba, mężczyzna
• Osoby z niepełnosprawnościami – 1 osoba, mężczyzna
• Osoby o niskich kwalifikacjach – 3 osoby (2 kobiety, 1 mężczyzna)
• Kobiety – 4 kobiety nienależących do powyższych grup


80% uczestników/czek (36 os.) będą to mieszkańcy powiatów o wysokiej stopie bezrobocia:

• włocławski,
• lipnowski,
• radziejowski,
• sępoleński,
• aleksandrowski,
• chełmiński,
• inowrocławski,
• wąbrzeski,
• nakielski,
• golubsko-dobrzyński,
• grudziądzki,
• żniński,
• tucholski,
• m. Włocławek,
• mogileński,
• rypiński,
• toruński,
• m. GrudziądzKontakt

Zapraszamy do kontaktu! Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji nt. projektu.

Projektodawca

Kompass Consulting
Buczkowski Maciej 
ul. Grunwaldzka 21, IV piętro
60-783 Poznań

Biuro projektu

87-100 Toruń
ul. Przedzamcze 8
Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości KPFP
w Toruniu

Katarzyna Gawrońska

Koordynator projektu
Tel: 516 445 016
k.gawronska@kompass-consulting.pl
przedsiebiorcynastart-k-p@kompass-consulting.pl

Olimpia Maćkiewicz

Asystentka biura
Tel: 500 109 881
o.mackiewicz@kompass-consulting.pl


ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń,

Tel. 500 109 881
przedsiebiorcynastart-k-p@kompass-consulting.pl

Wyślij do Nas maila